Til forsiden Vesterålskraft Produksjon AS

Bærekraftige løsninger

Med Vesterålskrafta inn i fremtida

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål vil danne utgangspunktet for hvordan Vesterålskraft kan fokusere på de målsetningene som vil være viktigst for oss i den videre utviklingen av konsernet. Bærekraftige veivalg handler om å ta vare på de grunnleggende behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Vesterålskraft ønsker å redusere eget klima avtrykk best mulig. En næring som lever av å selge ren energi og omtaler seg selv som en viktig del av klimaløsningen må ha et bevisst forhold til sitt eget klimafotavtrykk. Internkontroll, miljørapportering og krav til underleverandører er tiltak som skal innarbeides systematisk hos Vesterålskraft

Mål 7: Ren energi til alle

Ren Energi til Alle

Vesterålskraft Produksjon produserer fornybar energi fra lokal vannkraft i Vesterålen. Det jobbes nå med å bygge et nytt vannkraftverk i Sortland kommune.

Nettselskapet Vestall sørger for å frakte fornybar energi til både private og industri i Vesterålen.

Industri, innovasjon og infrastruktur

Vestall AS skal investere nærmere 1 mrd. kroner i nytt strømnett i Vesterålen over de neste 10 årene slik at regionen vår er klar for elektrifisering og omstilling til lavutslippssamfunnet. 

Vår viktigste oppgave framover blir å levere den nye kapasiteten som næringslivet i regionen etterspør, samtidig som vi tar i bruk ny teknologi for å drifte strømnettet smart og kostnadseffektivt.

Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur
Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Ansvarlig forbruk og produksjon

Ansvarlig forbruk og produksjon handler for oss om å utnytte de ressursene  gjennom bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturresurser, redusere miljøødeleggelser og øke livskvaliteten i vår region.