Til forsiden Vesterålskraft Produksjon AS

Ny kraftstasjon gir bedre forsyningssikkerhet  

Vesterålskraft Produksjon bygger nytt vannkraftverk i Tverrelva. Det vil øke den lokale forsyningssikkerheten og gi strøm tilsvarende årsforbruket til 400 husstander.

–Det blir mer kortreist kraft fra området. Etter utbyggingen vil vi være oppe i 19 % egenprodusert kraft, sier Karl Albrektsen, daglig leder i Vesterålskraft.

Det meste av strømmen til Sortland, Øksnes og Bø kommer via overføringslinjene østfra. Det er ca 12 000 målepunkt i kundeanlegg i området, medregnet bolig, offentlige bygg og næring.

–Når vi øker egen produksjon har vi mulighet til å forsyne mer med lokal produsert strøm dersom det blir brudd på kraftforsyningen inn til Vesterålen, forteller Karl Albrektsen.

Heftig økning

Det nye vannkraftverket vil ha en effekt på 3,2 megawatt, og en produksjon på 8,9 gigawattimer. Nå er årsforbruket i regionen på drøye 310 gigawattimer.

–Etter utbyggingen vil vi ha årlig lokal normalproduksjon på 60 gigawattimer. Utbyggingen av Tverrelva gir en økning på 17,8 prosent. Det er en ganske heftig økning i forhold til det vi er vant med, sier Albrektsen.

Vesterålskraft Produksjon, som er et heleid datterselskap av Vesterålskraft AS, fikk allerede i 2013 konsesjon til å bygge det nye kraftverket. For fem år siden la de Tverrelva-planen i skuffen. Men mye har skjedd siden da.

–Hvorfor bygger dere akkurat nå?
– Det elektriske forbruket øker. Prisene øker. Samfunnsoppdraget vårt er å tilby fornybar kraft. Det har skjedd mye de siste fem årene og ekstremt mye de to siste årene. Større etterspørsel gjør at prisene med stor sannsynlighet kommer til å være gode i framtida, forteller  Albrektsen.

Samfunnsnytten er stor

–Tverrelva er en lite arealkrevende utbygging, setter få spor, og gir forholdsvis stor effekt. Dette blir en god langsiktig investering, hvis ikke hadde vi ikke gjort det, sier Albrektsen, som har vært daglig leder i Vesterålskraft Produksjon siden 2010.

–Vi har mye nedbør i Vesterålen, men små nedslagsfelt. Derfor må vi utnytte de mulighetene vi har. Samfunnsnytten i dette prosjektet er stor, sier prosjektleder Thomas Stigen i Vesterålskraft Produksjon.

Gir kraft i 2024

Anleggsarbeidet startet i slutten av mai.  Allerede i august 2024 er kraftstasjonen  planlagt ferdig og produksjonen skal være i gang.

Kraftverket vil utnytte et fall på 305 høydemeter imellom Tverrelvvannet og Langvannet, som ligger på kommunegrensen mellom Sortland og Kvæfjord kommune.

–Dette blir et elvekraftverk, forteller prosjektleder.

–Hva betyr det?

–Så lenge det renner mer enn minstevannføringen kan vi produsere strøm.

–Det blir ingen demning?

–Nei, vi får ikke lov å endre vannstanden, den blir innenfor naturlige endringer som før utbyggingen, pluss minus 50 cm.

I vannveien på 1900 meter fra Tverrelvvannet bores det ei sjakt og ei rørgate legges i grøft som fører vannet ned til kraftstasjonen

  • Røret blir nedgrav og området gror til med årene, sier Stigen.

Vesterålskraft skal også være med å oppgradere ei bru som går over inntaksområdet i Tverrelvvannet.

–På fjellet, ved vannet og inntakshuset skal vi etablere en gapahuk. Det skal se mer ut som enn gapahuk enn en teknisk installasjon.

Selve kraftstasjonen blir på beskjedne 100 kvadrat meter, og kommer til å ligge godt skjult i terrenget. Fra kraftstasjonen legges en 1000 meter lang kabel i bakken og over Langvatnet til punktet der strømmen kobles til nettet.

–Byggingen er allerede i gang?

–Ja, vi har begynt med adkomst veien og trasèen for rørgrøft. Før vinteren skal vi bore sjakten og legge rør, sier Stigen, som allerede i 1988 kartla potensialet i Tverrelva. Mye vann har rent i havet siden da.

–I 1988 var vi oppe med ekkolodd og laget et bunnkart, sier Stigen, som endelig, rett før han blir pensjonist, får se en ny og evig ressurs bli til.

Lokal leverandør

Utbyggingen betyr også aktivitet og sysselsetting for lokalt næringsliv. Hovedentreprenøren på prosjektet er Bulldozer Maskinlag på Sortland

Hensyn til rein

I byggeområdet er det reinflytting av 300-400 dyr en til to ganger i året.

–Vi tar selvsagt hensyn til det. Når de melder at de kommer stopper vi anleggsarbeidet fram til reinen er ute av området. Når utbyggingen er ferdig påvirker ikke kraftproduksjonen reindrifta, forteller Stigen.

Framtida er elektrisk

Vesterålskraft har laget prognoser, sett inn i framtidskula. Svaret er ikke overraskende. Vi trenger mer kraft.

–Framtidig behov var selvsagt en tungtveiende grunn til å investere i ny kraftstasjon i Tverrelva, sier Albrektsen.

–Hva tror du det økte kraftbehovet vil blir bruk til i framtida?

–I våre prognoser har vi sett for oss alt fra betydelig økning i privat forbruk og el-biler til hydrogenproduksjon, laksefôr-fabrikker, elektrifisering av fiskeflåten, elektrifisering av godstrafikk både på land og sjø, samt mye annet.

Vesterålskraft har lang erfaring og tradisjon for produksjon av ren, miljøvennlig og fornybar energi. I 1941 startet de opp produksjon av vannkraft ved Vangpollen kraftstasjon og fortsatte kraftutbyggingen med tre kraftstasjoner i Djupfjorden. I 2024 står det femte klart.

Vesterålskraft forsyner også innbyggere med fjernvarme.

– Vi bruker varmepumper som tar energi fra sjøen. 400-500 husstander i Sortland og offentlige bygg i Øksnes får fjernvarme fra oss, forteller Albrektsen.

Vesterålskraft Produksjon, eies av Vesterålskraft AS, som igjen eies av Sortland kommune og Lofotkraft Holding AS.

–Da Lofotkraft kom inn som nye eiere ønsket styret at vi skulle se på prosjekter som lå i skuffen. Eierne ønsket aktivitet og å ta ut potensialet, sier Albrektsen og legger til:

–Denne utbyggingen gjør butikken vår større. Vi omsetter mer kraft. Det betyr mye for et lite selskap. Og vi må ikke utvide staben. Den nye kraftstasjonen ligger i samme vassdragsområdet som våre andre kraftverk, kort fra Sortland. Altså blir det ingen ny stor driftsoppgave, sier Albrektsen.

–Elektrisk kraft går ikke av moten med det første. Det er en evigvarende ressurs som har tjent oss veldig godt i mange år. Og som kommer til å være et gode i mange, mange år til, sier Albrektsen.

Flere nyheter fra Tverrelva